Generalforsamling - 2015 - Biersted-folkedanserne

Gå til indhold
Biersted Folkedanserforenings Generalforsamling
 
Torsdag den 8. oktober 2015 på Biersted Aktivitetscenter
 
Der var 31 hvoraf 27 var stemmeberetiget.

Formanden bød velkommen og derefter gik vi over til generalforsamlingen.
 
1. Valg afstemmetæller
 
Valgt: Mitzi Svendsen, Lisbeth Jensen, Oskar Wrønding og Ove Eriksen.

2 Valg af dirigent:
 
Valgt Ingerlise Frederiksen
3. Bestyrelsens beretning:
 
Formand Bjerno Carlsen oplyste at foreningen har 28 aktive medlemmer og 6 æresmedlemmer.
 
Stor tak til Lene og Karsten Christensen for deres måde at lede dansen på.
 
4. december 2014 afholdtes julefest - en god aften
 
29. januar var der besøg af Saltum Folkedanseforening og 24. februar var vi på genvisit i Saltum.
 
12. februar var flæskeaften.
 
7. marts var der legestue i Nolshallen sammen med Saltum og Vrå, der var ca. 90 deltagere – en god aften
 
28. marts afslutningsfest i Aktivitetscenteret.
 
22. august sommerfest i Ryå. Der var Saltum Folkedansere inviteret med.
 
Opvisningsholdet har været på Åbybro Plejehjem den 14. marts .
 
I juli var vi på Gjøl havn og give opvisning og 6. september var på Egnssamlingen i Biersted
 
Beretningen blev godkendt
 
4 Fremlæggelse af regnskab
 
Lone Andersen fremlagde regnskabet som viser et underskud på 3628 kr.
 
Der blev diskuteret flere forslag til forbedring af økonomien.
 
Regnskabet blev godkendt.
 
5. Indkomne forslag:
 
Kurt Ottesen foreslår at Saltum, Åbybro og Biersted arbejder på at slå foreningerne sammen for at skabe flere medlemmer.
 
Generalforsamlingen var positiv overfor øget samarbejde. Ny bestyrelse arbejder videre med samarbejdet.
 
19 ud af 27 stemmeberettiget stemte for forslaget.
 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 
På valg var Bjerno, Bodil (ikke mere medlem af foreningen), Lindy (villig til genvalg)
 
Valgt blev Lindy Sørensen, Doris Andersen, Ingerlise Frederiksen - ny bestyrelse konstituerer sig selv.
 
7. Valg af 2 suppleanter:
 
1. suppleant Karin Coermann blev genvalgt. 2. suppleant Niels Jørn Christensen
 
8. Valg af 2 revisorer.
 
Finn Vestergård og Elsebeth Reinewald modtog genvalg
 
9. Valg af revisorsuppleant.
 
Valgt Lis Hansen

10. Valg af fanebærer, fanevagt og suppleanter.
 
Fanebærer: genvalg af Bjerno Gregersen

Fanevagt: genvalg af Henning Andersen

Suppleanter: Finn Vestergård og Jørn Lind.
 
11. Eventuelt
 
Karsten sagde at vi prøvede med moderne dans og foreslog at vi kunne prøve igen efter nytår. Det kunne evt. være kl. 18 - 19.30 . Lene og Karsten vil gerne gøre det gratis, for evt. at få flere medlemmer - Dette skal diskuteres i bestyrelsen.
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Der var gaver til Lene og Karsten, Bjerno og Bodil, som tak for arbejdet de har udført i foreningen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig selv.

Formand: Ingerlise Frederiksen

Næstformand: Lydia Jensen

Sekretær: Doris Andersen

Kasserer: Lone Andersen

Bestyrelsesmedlem: Lindy Sørensen
Tilbage til indhold